Personuppgiftspolicy

Syfte

Vi värnar om er personliga integritet. Ni ska kunna känna er trygga när ni anförtror oss era personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddsförordning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Ändamål

Vi registrerar era personuppgifter för att kunna lämna offert, ingå olika avtal, utföra uppdrag/tjänster, marknads- och kundanalyser, fullfölja våra förpliktelser mot er samt uppfylla krav från lagar.

Vår utgångspunkt är att endast samla in och registrera de uppgifter som anses nödvändiga enligt ovanstående beskrivning.

Vi samlar in personuppgifter som ni själv lämnar till oss när ni fyller i formulär via vår hemsida, skickar e-post, ringer oss eller genom andra dokument som ni själv valt att överlämna till oss.

Hantering av uppgifter

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut era personuppgifter till tredje part om ni inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Om ni vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just er kan Ni begära att få tillgång till uppgifterna. Vi kommer också säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person. Ni har rätt till korrigera och annullera de uppgifter som vi har lagrat om er förutsatt att det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Detta sker genom skriftlig begäran till personuppgiftsansvarig.

Vi lagrar inte era personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Ansvar

Vedshoppen.se, Org.nr 934008-4517, Finntorp 2, 713 72 Gyttorp, Sverige är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur era personuppgifter behandlas och att era rättigheter tas tillvara.

Samtycke

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ert samtycke innan vi börjar behandla era personuppgifter. I samband med att ni blir kund hos Vedshoppen.se samtycker ni till att vi använder och behandlar era personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster, avtal och produkter. Ni har när som helst rätt att återkalla ert samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla era personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

PERSONLIG INTEGRITET – ER RÄTTIGHET VÅRT ANSVAR